Scarlet Ibis Conservation Awareness Campaign

Bewustwordingscampagne voor betere bescherming van de rode ibis en andere kustvogels door Surinaamse partners.

Bewustwordingscampagne voor betere bescherming van de rode ibis en andere kustvogels door Surinaamse partners.

Probleem

De kust van Suriname is zowel voor lokale broedvogels als voor overwinterende watervogels van grote internationale betekenis. Op enkele soorten na zijn alle watervogels wettelijk beschermd. Op de meeste ervan wordt echter nog veel illegaal gejaagd. Ook is er een illegale markt voor deze vogels.

Aanpak

In 2006 zijn STINASU en de afdeling Natuurbeheer van de dienst ’s Lands Bosbeheer een campagne gestart om de onderhavige situatie te verbeteren. De Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname faciliteert de actie van de Surinaamse counterparts inhoudelijk en financieel. De campagne wordt via twee sporen gevoerd: (1) verbetering van de infrastructuur van het toezicht op de jacht (aankoop extra patrouilleboten met buitenboordmotoren en brandstof voor extra controles, opleiden extra jachtopzieners, bouw van extra veldonderkomens voor het jachttoezicht) en (2) geven van voorlichting aan jagers, het algemene publiek en schoolkinderen over de betekenis van de kust van Suriname voor watervogels, de nadelen van de illegale jacht op de stand van deze vogels (en daarmee op de potentie van deze natuurlijke hulpbron voor ecotoerisme). Daarbij wordt gebruik gemaakt van billboards, posters, flyers, stickers en televisie- en radiospotjes. Na de voorlichting op de scholen maken de leerlingen een opstel over het onderwerp. De beste leerlingen worden met hun leerkracht beloond met een field trip naar een rijk vogelgebied langs de kust. Vanuit het onderwijs worden deze voorlichtingslessen zeer geapprecieerd.

Beoogd resultaat

Toename aantal jachtcontroles, meer medewerking van het Surinaams Openbaar Ministerie bij de afhandeling van overtredingen van de Jachtwet. Grotere bewustwording van het publiek, in het bijzonder van leerlingen, voor de illegale jacht en handel van wettelijk beschermde vogels. Doorwerking van de voorlichting op de scholen naar de ouders. Jaarlijks worden een kleine 2000 leerlingen op de scholen van informatie over de problematiek voorzien. En uiteindelijk een afname van de illegale jacht en handel op beschermde watervogels.


Link naar website met meer info over het project: www.vriendennatuurbehoudsuriname.nl
 

Terug naar het overzicht